WNETWORK ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”) 

İşbu Aydınlatma Metni ile WNetwork ünvanlı şahıs şirketi (“ “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve Örnekköy Mahallesi Şirindere Caddesi No:1 Beykoz İstanbul adresinde yer alan internet sitesi ve mobil uygulama (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirketimize sağlanan ve kullanıcıların Platform vasıtasıyla sunulan dijital kartvizit hizmetlerinden (“Hizmetler”) faydalanması sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Platform’un kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla WNetwork tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.       Kişisel Veriler

Hizmetler’den faydalandırılmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir: 

Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcıları tarafından Hizmetler’den faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi söz konusu olabilecektir:

2.       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Platform kullanıcılarının Hizmetler’den faydalandırılmalarının sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvurularının alınması ve gerekli üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Platform kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, muhasebe, finans ve ödeme operasyonlarının yürütülmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına Hizmetler’e ilişkin anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından Platform vasıtasıyla oluşturulan hizmet taleplerine ilişkin operasyonların yürütülmesi, yükleniciler tarafından Hizmetler’in sağlanması sırasında yüklenici taahhütlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edilmesinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, Platform özelliklerinin işleyişinin sağlanması ve bilgi ve sistem güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, optimizasyon süreçleri ile teknik ve iş geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların Platform vasıtasıyla sağlanmakta olan Hizmetler’e bağlılığının artırılmasına yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmetler’e ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi ile açık rızanızın bulunması halinde dijital veya diğer mecralarda Hizmetler’in tanıtılması, pazarlanması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve Platform kapsamındaki kullanım hareketleri (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

Kişi yükleme, cihazınızın rehberindeki kişilerden hangilerinin aynı zamanda WNetwork kullanıcısı olduğunu belirlememizi sağlayan, isteğe bağlı bir özelliktir. Böylece bu kişileri WNetwork rehberinize ekleyebilir, henüz WNetwork kullanmayan kişilerinizin daha sonra WNetwork’e kaydolmaları durumunda WNetwork rehberinizi hızla güncelleyebiliriz. Bu işlemleri yaparken rehberinizi herhangi bir yerde depolamayız.

3.       Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.

4.       Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Platform’u kullanımınız sırasında, internet sitesi, mobil uygulama, telefon, matbu ve çevrimiçi formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

5.       Kanun’un 11’inci Maddesi Uyarınca Haklarınız 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru Adresi:  Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430 Şişli/İstanbul

Elektronik Posta Adresi: info@wnetwork.network

(*) Şirket’e daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Şirket talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Verilen cevap kişiye Şirket tarafında yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.